Over ons

België

De protestants-evangelische gemeente KwaSizabantu vindt haar oorsprong in Zuid-Afrika. KwaSizabantu is de naam van een regio in het Zoeloegebied. Het betekent in het Nederlands ‘Plaats waar mensen geholpen worden’. Het is de bedoeling om mensen het Evangelie van Jezus Christus aan te bieden als verkwikking, sterking en oriëntatie, zodat ze met nieuwe moed en hoop hun levensweg kunnen vervolgen.

Door voordrachten en samenkomsten is het werk ook hier in België bekend geworden. Sinds 2006 komen vrienden van de zending samen in een voormalige boerderij in Watou.

Ons geloofsfundament:
Wij geloven dat de hele Bijbel – het Oude en Nieuwe Testament – het Woord van God is. Dit is het fundament van ons geloof en ons leven.

Samenkomsten:
Elke zondag om 11u vinden er drie samenkomsten plaats verspreid over heel België.

  • In de opgeknapte schuur van de boerderij.
  • Regio Mechelen. Locatie varieert.
  • Regio Genk. Locatie varieert.

Iedereen welkom.

We schrijven het jaar 1955

In 1955 begon Erlo Stegen met een onuitputtelijke ijver onder de Zoeloes te werken. Door een vurige prediking trok Erlo grote scharen, maar de mensen waren meer nieuwsgierig dan begerig naar heil. Het getal van de bekeerlingen bleef klein en de weerstand groot. Hoe meer hij preekte, hoe minder de mensen er door geraakt werden. Al rustte er zegen op zijn bediening, toch voelde hij dat hem iets ontbrak. Hij riep tot God, maar de doorbraak in Zoeloeland bleef uit. Hij zag een tegenstelling als hij zijn werk vergeleek met dat van Johannes de Doper. Hij zocht dichtbevolkte streken op en de mensen kwamen steeds minder naar de diensten. Johannes ging naar de woestijn en toch stroomden de mensen erheen! Hij besefte dat het zo niet langer voort kon gaan. Juist dit besef van machteloosheid had het eerste ontluiken van een opwekking tot gevolg. Zolang we met de beste bedoeling werken en onze plicht tot het uiterste uitvoeren, komt de kracht van de verhoogde Heer niet in ons tot openbaring. Pas als we het nulpunt bereikt hebben en zelf aan het einde zijn, pas als alles van onszelf verpletterd en stuk is, kan Hij, de Here, beginnen. De Here heeft hem niet aan zijn nood en twijfel overgelaten. Door de onvruchtbaarheid, mislukkingen en teleurstellingen van vele jaren vormde de Here hem om tot een werktuig in Zijn Hand. Hij bluste het vuur van zijn geestelijke ijver, zodat Hij Zijn hemelse vuur kon aansteken.

In 1966 kwam Erlo met een klein groepje gelovige Zoeloes ze bij elkaar in een klein zinken gebouwtje, een koestal. Zij hadden gebeden of God onder de heidenen wilde werken, maar toen werd hen duidelijk dat God niet bij de heidenen wilde beginnen, maar bij hen. Zij staken hun hand in eigen boezem en beseften hoe zondig ze waren. Naast deze koestal was een tennisbaan, waar de burgemeester en andere bekende blanken van het dorp tennisten. Erlo wilde het raam dicht doen, zodat de tennisspelers niet konden zien dat hij samen met de zwarte mensen ging bidden. En terwijl hij bezig was om het raam te sluiten, was het alsof een stem tegen hem zei: “Doe maar dicht. Dan blijf Ik ook buiten. Zo kom Ik niet binnen. Jij schaamt je voor Mij.” – “Was dit waar? Ik schaamde mij voor Hem en plotseling maakte het mij niets meer uit wie mij hoorde huilen …. en ik huilde.” Hij kwam tot de overtuiging dat hij zelf het grootste struikelblok was op de weg naar opwekking. Zijn zonden stonden de zegen van God in de weg.

“Na ongeveer anderhalve week, daalde God neer.” De opwekking was begonnen. Onverwachts verscheen een tovenares. Op Erlo Stegens verbaasde vraag wat zij zocht, antwoordde zij: “Ik zoek Jezus. Kan Hij mij verlossen? Ik ben gebonden met de kettingen van de hel. Kan Hij deze kettingen verbreken?” Erlo Stegen kon zijn ogen en oren niet geloven. Twaalf jaar lang probeerde hij, dikwijls wekenlang, tevergeefs om een tovenares tot Christus te leiden. En hier kwam plotseling iemand uit de lucht vallen die zei dat ze verlost wilde worden van haar satansboeien. “Als Jezus mij nu niet verlost, sterf ik en ga naar de hel.” Zij beleed haar zonden en gaf gewillig te kennen dat zij haar leven voor Christus openstelde. Als antwoord op maandenlang volhardend gebed, schriftonderzoek, zelfonderzoek en zondebelijdenis was plotseling het ogenblik gekomen dat de Heilige Geest neerdaalde. Het was alsof het gebed van Jesaja in vervulling ging: “Och dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet, dat voor Uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken – om Uw tegenstanders Uw Naam te doen kennen, zodat de volken voor Uw aangezicht sidderen” (Jes.64:1-2).

Een nieuw tijdperk brak aan voor Erlo Stegen en zijn groep. `s-Morgens als hij opstond, stonden er honderd tot tweehonderd mensen bij hem voor de aerialdeur. Ze troffen de mensen aan als rijpe vruchten aan een boom, klaar om geplukt te worden voor Gods Koninkrijk. In grote aantallen kwamen ze, zelfs van heinde en verre, om de diensten bij te wonen. Sedert deze tijd zijn vele mensen verlost door de Here Jezus Christus.

De Zoeloe-opwekking begon niet toen de eerste heidenen hunkerend naar verlossing kwamen opdagen, maar op het moment, dat de Heilige Geest gelovigen van hun zonde overtuigde, zodat zij hun schuld beleden en hun leven met God en elkaar in orde maakten. Wanneer er niet met de persoonlijke zonden wordt afgerekend, kan er geen blijvende vrucht zijn. Zonde verhindert een opwekking, of brengt het zelfs ten einde (Jes. 59:1-2).

Voor opwekking moet een prijs worden betaald. Wanneer wij niet de volle prijs willen betalen, zal bidden niet helpen. Degene die bidt moet ook gewillig zijn om zich te verootmoedigen, zijn zonden te belijden, te laten varen en in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Here te leven. Alleen als gelovigen gehoorzaam zijn, kan er een opwekking komen. Als er een opwekking komt, kan een muur van zonde of lauwheid niet standhouden voor Zijn hitte en kracht.

Steeds meer deuren openen zich voor het team van Erlo Stegen. Vrijwel in heel de wereld worden ze gevraagd voor het houden van spreekbeurten. Erlo Stegen ziet het niet alleen als zijn opdracht het evangelie aan de mensen in Zuid-Afrika te brengen. Hij gelooft dat God ook een opwekking in Europa wil schenken, maar dat Hij begint bij de christenen. Dit is trouwens het kenmerk van elke opwekking. God kan alleen instrumenten gebruiken die gereinigd en geheiligd zijn. “Maak je leven met God in orde!” is zijn boodschap!